หมวดหมู่: คลัง

CGDญาณ แสงศรจนทรกรมบัญชีกลางร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์’โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)’ ประจำปีงบประมาณ 2562

     กรมบัญชีกลางร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ ‘โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)’ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสา สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ต่อไป

        นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ ‘โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)’ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรับสมัครบุคคลภายนอก ข้าราชการบำนาญ หรือผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสา เพื่อคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นเสนอว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้สังเกตการณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จนถึงสิ้นสุดโครงการ ตามวิธีการดำเนินงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ไปที่ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ เลือก 'ข้อตกลงคุณธรรม' และเข้าไปที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสแกน QR Code นี้ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โทร.0 2127 7431 หรือ 0 2127 7151 ตามวันและเวลาราชการ

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!